August 25th, 2021

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för perioden januari till juni 2021

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till juni 2021. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
Corline har under årets andra kvartal förstärkt bilden av ett bolag i färd med att skapa två mycket attraktiva värdeskapande verksamhetsgrenar. Kombinationen av medicintekniksegmentet, som innebär tidigare intäkter med mycket god lönsamhet, och läkemedelsutveckling i form av Renaparin, ger bolaget en god riskbalansering samtidigt som vi vidmakthåller och utvecklar den stora potentialen i teknologiplattformen

Ekonomisk översikt över det andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 326 KSEK (601), motsvarande en ökning med 121 %.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 153 KSEK (-2 575).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca -0,10 SEK (‑0,15).

Ekonomisk översikt över det första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 860 KSEK (792), motsvarande en ökning med 261 %.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 558 KSEK (-5 082).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca -0,18 SEK (‑0,30).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2021 till 47,7 MSEK (12,4).
 • Soliditeten uppgick per den 30 juni 2021 till 96 % (89).

Viktiga händelser under det andra kvartalet 2021

 • Delårsrapport för första kvartalet lämnas den 10 maj. Denna visade en intäktsökning inom medicintekniksegmentet och fortsatt planenlig utveckling för Renaparin-projektet.
 • Corline höll årsstämma den 11 maj.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 7 juli meddelar Corline att bolaget ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av bolaget heparin CHS™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.seCorline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

 

 

Bilaga


Back to overview