May 12th, 2020

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
"Det är ett avgörande framsteg för Corline att bolaget under första kvartalet 2020 kunnat färdigställa rekryteringen i RENAPAIR 01 och därmed planerar att i juni presentera resultaten från studien. Studien utgör grunden för fortsatt klinisk utveckling av Renaparin® inom njurtransplantation och när vi nu ser målflaggan för RENAPAIR 01 har förberedelsearbetet inför vår fas 2-studie, RENAPAIR 02, intensifierats."
Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

 • Corline meddelar i januari en tilltagande takt avseende patientrekryteringen till bolagets njurtransplantationsstudie RENAPAIR 01. Fram till och med den 7 januari 2020 hade totalt 10 patienter inkluderats i njurtransplantationsstudien.
 • Corline är ett av fem bolag som inbjudits att presentera på American Society of Transplantations årliga möte om spjutspetsteknologier för transplantation, det så kallade Cutting Edge of Transplantation, Transplant Summit 2020. Presentationen genomfördes den 5 mars i Phoenix i USA och fokuserade på den kliniska utvecklingen av Renaparin® för njurtransplantation.
 • I februari meddelar Corline att bolaget valt engelska Abzena Ltd. som partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk fas 2-prövning. I samband med att Corlines tillverkningsprojekt går in i operativ leveransfas omorganiseras ledningsfunktionen inom CMC.
 • Samma månad meddelar Corline att bolaget beslutat att anlita Redeye AB som Certified Adviser från och med 1 juni 2020.
 • Den 30 mars meddelar Corline att bolaget har färdigställt patientrekryteringen i den pågående studien RENAPAIR 01 i vilken bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderas med avseende på säkerhet vid administrering i samband med njurtransplantation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 8 april meddelar Corline att man genomfört ett möte den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett så kallat Protocol Assistance. EMA har i sitt svar ställt sig positivt till bolagets prekliniska studier samt det arbete som hittills gjorts inom tillverkningen av Renaparin®. EMA accepterar den prekliniska datamängden och den pågående fas 1-studien som grund för fortsatt klinisk utveckling och marknadslansering, samt gav handfasta råd inför den fortsatta kliniska utvecklingen.

Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2020 uppgick till 191 KSEK (140).
 • Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2020 uppgick till -2 507 KSEK (?2 967).
 • Resultatet per aktie uppgick under det första kvartalet 2020 till cirka -0,15 SEK (-0,19).
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 16,8 MSEK (22,7).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 92 % (90).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med ?Corline? avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

Back to overview