May 17th, 2019

Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2019

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (www.corline.se) samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
"Vi är inne i en fantastiskt spännande fas med den kliniska utvecklingen av Renaparin®. Under det första kvartalet 2019 doserades den första patienten och vi fokuserar nu på att förbereda fortsatt klinisk utveckling i USA och Europa. Intervjuer med Key Opinion Leaders inom transplantation på dessa marknader bekräftar vår bild av att det finns ett stort kliniskt behov och att Renaparin® är ett attraktivt behandlingskoncept."
Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

 • Corline inkluderar den första patienten i den kliniska fas 1-studien RENAPAIR 01. Patienten behandlades vid transplantationsavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhus.
 • Corline rekryterar Lars Olsson som Head of CMC. Lars Olsson kommer att ansvara för Corlines samtliga aktiviteter inom tillverkning och kontroll relaterat till bolagets läkemedelsprodukter, med särskilt fokus på Renaparin® inför kommande fas 2- och fas 3-utveckling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Läkemedelsverket godkänner rekrytering av patienter till RENAPAIR 01 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Därmed kommer studien att kunna bedrivas vid tre av Sveriges fyra transplantationsenheter.

Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen under det första kvartalet 2019 uppgick till 140 KSEK (310).
 • Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2019 uppgick till -2 959 KSEK (?1 767).
 • Resultatet per aktie uppgick under det första kvartalet 2019 till cirka -0,19 SEK (-0,12).
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2019 till 22,7 MSEK (11,0).
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2019 till 90 % (93).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

Back to overview