August 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Notice of Allowance för Renaparin-patent i USA

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") har i ett så kallat Notice of Allowance-brev fått besked från det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office ("USPTO"), att man avser bevilja bolagets patentansökan 14/366,483. Patentansökan omfattar Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation ("Renaparin") och kommer att vara giltigt till i juni 2034.

Baserat på bolagets heparinsubstans utvecklar Corline produkten Renaparin® för att förbättra njurtransplantation, genom att förebygga den ischemi-/reperfusionsskada som uppstår i upp till 40 procent av njurtransplantationer och som kan leda till sämre njurfunktion och i värsta fall re-transplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4 miljarder SEK på årsbasis för behandling av de cirka 35 000 njurar som transplanteras i EU och USA. En planerad klinisk fas 1-studie är till 100 procent finansierad av EU-kommissionen genom Horizon 2020-anslag om cirka 23 MSEK.

USPTO meddelar nu att man avser bevilja bolagets patentansökan vilken omfattar den generella tekniken att skydda blodkärl med bolagets heparinsubstans. Patentet skyddar också den specifika tillämpningen att förebygga de ischemi-/reperfusionsskador som kan uppstå i samband med alla typer av helorgantransplantationer. Bolaget har lämnat in patentansökningar i både Europa och Kina motsvarande den ansökan som nu godkänns i USA. Dessa ansökningar är under utvärdering hos respektive lands patentverk.

Renaparin® är Corlines första produkt inom området organtransplantation. Som kompletterande immaterialrättsligt skydd till patent har bolaget sedan tidigare erhållit särläkemedelsstatus av både amerikanska FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för denna indikation.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det är fantastiskt roligt att kunna konstatera att vi nu erhåller patent i USA för vår huvudindikation. Även om det inte är avgörande för våra kommersiella möjligheter då vi redan har särläkemedelsstatus, underlättar patentet väsentligt i våra framtida licensdiskussioner. Vi har tidigare noterat att USA är en betydande framtida marknad för Renaparin® varför ett gediget immaterialrättsligt skydd är särskilt viktigt för detta geografiska område. Patentet som nu avses godkännas ger ett brett skydd för användande av bolagets heparinteknik för att skydda och reparera blodkärl. Det är en bra utgångspunkt för fortsatt produktutveckling inom nya indikationer".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines hepa

Back to overview