May 21st, 2019

Corline Biomedical AB: Ändring av tidigare offentliggjord nyemission

Som meddelades 2019-05-20 har styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 7 maj 2019 beslutat att emittera totalt 900 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För att uppfylla Leo-reglerna i Aktiebolagslagen har beslutet ändrats i enlighet med detta pressmeddelande. Ändringen innebär att HealthInvest Small & MicroCap Fund och Eccenovo AB ökar sina teckningsåtaganden, medan Adam Dahlberg och LS MedCap GmbH ej tillåts teckna aktier i emissionen.

För att stärka Corlines finansiella ställning inför kommande utveckling av Bolagets läkemedelsportfölj har styrelsen beslutat genomföra en riktad emission om cirka 14 MSEK. Teckningskursen i emissionen uppgår till 15,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 7,2 procent mot senaste betalkurs den 20 maj 2019. Emissionen tecknas av HealthInvest Small & MicroCap Fund (510 000 aktier) Eccenovo AB (390 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda och stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som har stor erfarenhet och visat framgång i investeringar inom läkemedelsindustri och medicinteknik. Den riktade emissionen innebär också att finansieringen kan genomföras på ett tidseffektivt sätt och till kostnader som är lägre jämfört med en företrädesemission.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 5,4 procent i förhållande till totala antalet aktier efter transaktionen som medför att antalet aktier i Corline ökar från 15 774 918 aktier till totalt 16 674 918 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 112 500 kronor, från 1 971 864,75 kronor till totalt 2 084 364,75 kronor. Emissionskostnaden uppgår till mindre än 100 000 kronor.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
"Som tidigare nämnts är det ett starkt besked att våra befintliga ägare stöttar bolaget i dess fortsatta utveckling. Vi får acceptera att Aktiebolagsregler innebär att närstående huvudägare inte tillåts vara med denna gång. De har ändå sänt en tydlig signal av tilltro till Corline och visat sin vilja att vara med i finansieringen. Man kan väl tycka att det är oturligt att våra rådgivare inte flaggade upp Leo-reglerna i tid, eftersom det riskerar att leda till missförstånd i marknaden. Vår förhoppning är att vi med detta snabba agerande i att ändra teckningsåtagandena i linje med dagens beslut, skall kunna kompensera för detta."

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget har inlett kliniska studier för Renaparin® inom njurtransplantation, en applikation som har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug") i Europa och USA. Corlines projekt Cytoparin är godkänt att starta kliniska studier för diabetes typ1. Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

 

Bilaga

Back to overview