January 07th, 2020

Corline Biomedical AB: Ökad takt i njurtransplantationsstudien

Fram till och med den 7 januari 2020 har totalt 10 patienter inkluderats i Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR-01, varav 5 patienter rekryterades under första två veckorna i december 2019. Den kraftiga ökningen i december förklaras av att parallell rekrytering genomförts vid samtliga av de tre transplantationskliniker som ingår i studien.

Under jul- och nyårshelgerna rekryterades inte någon patient i studien, vilket är hänförligt till att forskningspersonal inte varit tillgänglig under denna tid. Från och med idag råder åter full bemanning vid de tre engagerade klinikerna, varför Corline gör bedömningen att det finns förutsättningar för patientrekryteringen att fortsätta i samma tempo som under första halvan av december 2019.

Totalt omfattar studien 18 patienter. Uppföljningstiden är 30 dagar efter genomförd transplantation. Studien har som primärt mål att visa säkerhet i samband med Renaparin®-användning vid njurtransplantation. För de patienter som hittills rekryterats har det inte rapporterats några negativa säkerhetsfynd som kan kopplas till Renaparin®.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
"Vi hade ett stort inflöde av patienter under inledningen av december, vilket drevs av beslutet att utöka antalet transplantationskliniker i studien. Om vi nu efter helgerna kan komma upp i samma tempo som då, kommer vi att kunna avsluta studien inom kort och helt koncentrera oss på förberedelserna inför fas 2-studien."

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida organ. Preklinisk utvärdering av effekten av Renaparin®-administration i samband med lungtransplantation har också inletts.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2020.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga

Back to overview