September 23rd, 2019

Corline Biomedical AB inleder samarbete med UHN Toronto för utveckling av Renaparin® för lungtransplantation

Corline Biomedical AB ("Corline") har signerat ett utvecklingsavtal med University Healthcare Network ("UHN"), Toronto, Kanada, i syfte att prekliniskt utvärdera effekten av Renaparin®-administration i samband med lungtransplantation. UHN organiserar fyra sjukvårdsenheter i Toronto och är bland de ledande i världen för framtagande av nya metoder inom lungtransplantation.

Det nu inledda samarbetet omfattar en preklinisk studie av lungtransplantation till gris, där effekten av Renaparin® kommer att utvärderas. Substansen administreras utanför kroppen, ex vivo, till lungorna via preservationslösningen som spolas genom lungorna i väntan på transplantation. Renaparin® har visats kunna binda in till lungvävnaden. På så sätt erbjuder behandlingen ett skydd för de skadade blodkärl i lungorna som annars riskerar ge upphov till ischemi-/reperfusionsskador och efterföljande PGD (Primary Graft Dysfunction). Projektet planeras avrapporteras i slutet av 2019. Vid framgångsrikt resultat kommer parterna att diskutera hur den kliniska utvecklingen kan inledas.

Årligen genomförs ca 6 000 lungtransplantationer i världen, 90 % av dessa sker i Europa och Nordamerika. PGD av den svåraste graden (grad 3) drabbar ca 30 % vid någon tidpunkt under de första dagarna efter transplantation. PGD av grad 3 ger upphov till förlängd sjukdomsvistelse och allvarliga komplikationer för patienterna, men framförallt leder det till en signifikant ökad dödlighet, såväl direkt efter transplantation som efter längre uppföljningstid. För patienter med PGD(3) har dödlighet om över 60 % efter 1 år rapporterats, att jämföra med 20 % mortalitet vid samma tidpunkt för de som ej drabbades av PGD(3).

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida organ.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
"Vi ser mycket fram emot samarbetet med UHN i Toronto, som är en av de världsledande organisationerna för utvecklingen av metoder för lungtransplantation. Detta ger oss möjlighet att utvärdera om Renaparin® kan förebygga IRI och PGD vid lungtransplantation. Precis som för njurtransplantation finns här ett tydligt medicinskt behov och en potential för Corline att bidra med betydande patientnytta."

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019.

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

Back to overview