August 02nd, 2021

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA


 

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen.

Corlines kund i USA utvecklar ett medicintekniskt implantat för behandling av kronisk venös insufficiens, vilket är en sjukdom som innebär att venernas klaffar fungerar dåligt och som ofta leder till utveckling av venösa bensår eftersom blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat och därför stannar kvar i benen. Detta är ett betydande medicinskt problem som drabbar mer än 4 miljoner människor per år enbart i USA och har idag ingen effektiv behandling. En utmaning med alla typer av implantat i kärlsystemet är risken för klottbildning då en artificiell yta möter patientens blod och denna risk är särskilt uttalad i lågflödesområden såsom det perifera vensystemet. Blodklott, eller tromber, kan dels hämma implantatets funktion, men riskerar också att lossna från implantatet och komma ut i cirkulationen där det kan orsaka blodproppar i till exempel lungor och hjärna, vilket innebär en signifikant patientrisk. För att öka produktens blodkompatibilitet och minska risken för proppbildning kommer implantatet att ytbehandlas med Corlines heparinyta, CHS™.

Kunden – ett mindre Kalifornien-baserat bolag med stark VC-uppbackning och ett mycket erfaret grundarteam – kommer under innevarande år att slutföra djurförsök med en CHS™-coatad version av sin produkt och sedan inleda den kliniska utvecklingsfasen med målet att därefter lansera produkten i USA och Europa. I Term Sheet definieras försäljningsvolymer och tillhörande prisnivåer som vid fullt ut kommersialiserad produkt bedöms generera intäkter till Corline som överstiger 50 MSEK årligen. Corlines intäkter från samarbetet kommer att bestå av en kombination av royalties per såld enhet, service coating-avgifter samt löpande försäljning av reagenser. Term Sheet ger kunden en option att licensiera CHS™-tekniken och sätta upp en process för CHS™-coating i egen regi för den aktuella produkten. Överenskommelsen är ömsesidigt exklusiv.

Det gemensamma målet är att kunden och Corline omvandlar Term Sheet till ett bindande avtal under Q3 2021.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

”Med detta avtal adderar vi den tredje medicintekniska applikationen för CHS. Vi har i stark konkurrens visat att CHS erbjuder en oöverträffad kombination av funktion, användarvänlighet och prisposition. Den nya applikationen är också mycket intressant – om man lyckas med en produkt för att förebygga venösa bensår öppnar sig en väldigt stor marknad”.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2021.

Certified Adviser
Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsstatus (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.Bilaga


Back to overview