May 21st, 2019

Corline Biomedical AB: Förtydligande av status för patientrekrytering i Renaparin®-studie

Corline Biomedical AB ("Corline") förtydligar att bolagets kommunikationsstrategi vad gäller patientrekrytering i den pågående kliniska studien RENAPAIR 01, innefattar bland annat att informera marknaden när fjärde patienten rekryterats och utvärderats. Fyra transplanterade och utvärderade patienter ger Corline möjlighet att öppna upp för parallell rekrytering vid Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Eftersom studien fortfarande befinner sig i en fas då de första fyra patienterna rekryteras sekventiellt, inkluderas för närvarande patienter enbart vid Akademiska sjukhuset.

RENAPAIR 01 är en klinisk fas 1-studie i vilken bolaget avser rekrytera 18 patienter med målbilden att visa säkerhet med Renaparin®-administrering till donerade njurar inför transplantation. Dessutom insamlas ytterligare data kring användning och funktion under de 30 dagars uppföljningstid som studieprotokollet stipulerar.

Antalet rekryterade patienter i studien har felaktigt kommenterats av aktieanalytiker som följer bolaget. Corline vill med detta meddelande säkerställa att marknaden agerar på korrekt information och att investerare har samma informationsläge.

För mer information, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: ca@sedermera.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget har inlett kliniska studier för Renaparin® inom njurtransplantation, en applikation som har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug") i Europa och USA. Corlines projekt Cytoparin? är godkänt att starta kliniska studier för diabetes typ 1. Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Bilaga

Back to overview