June 17th, 2022

Corline Biomedical AB: Europeiska patentmyndigheten avser godkänna ytterligare Renaparin-patent

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”bolaget”) har i ett så kallat Intent to Grant -brev fått besked från det europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (”UPO”), att man avser bevilja bolagets patentansökan P9346EP1. Patentansökan omfattar Corlines teknik att behandla och skydda blodkärl i organ för transplantation och vid direkt behandling av patient.

UPO meddelar att man avser bevilja bolagets patentansökan vilken omfattar en specifikation av generella tekniken att skydda blodkärl med bolagets heparinsubstans, samt även metoden att skydda blodkärl genom att distribuera substansen direkt till patient. Patentet ger därför ytterligare skydd för den specifika tillämpningen att förebygga ischemi-/reperfusionsskador som kan uppstå i samband med alla typer av helorgantransplantationer. Bolaget har sedan tidigare godkända patent för behandling av organ med Renaparin® utanför kroppen i EU, USA och Kina.

Läkemedelssubstansen Renaparin® är Corlines första produkt inom området organtransplantation. Som kompletterande immaterialrättsligt skydd till patent har bolaget sedan tidigare erhållit särläkemedels-designation av både amerikanska FDA och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för denna indikation.

Renaparin® är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation och har tidigare testats i en fas 1-stude på tre transplantationskliniker i Sverige. Under 2022 planeras start av studien RENAPAIR 02 i vilken substansens effekt avses utvärderas utifrån den primära effektvariabeln glomerulär filtreringshastighet (eGFR) tre månader efter transplantation. Totalt ingår 80 patienter i studien, varav 40 kommer att få aktiv substans och övriga utgör kontrollgrupp. 12 transplantationskliniker i Tyskland, Österrike och England deltar.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
”Beviljandet av ytterligare patent i Europa för Renaparin® är mycket välkommet och viktigt. Patentet visar att vår teknik är både unik och har innovationshöjd och det utgör en kompletterande del i vår helhet av immaterialrättsligt skydd som tillsammans med tidigare patent i Europa, USA och Kina, samt särläkemedelsstatus i USA och Europa, skapar  en bra grund för fortsatt utveckling och kommersialisering. Inte minst är patenten viktiga komponenter i framtida licensdiskussioner på våra huvudmarknader USA och Europa”.

Vid frågor, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Redeye AB
Telefon: +46 (0)8-121 576 90
E-post: certifiedadviser@redeye.se

   

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget är i färd med att inleda fas 2-studier för Renaparin®, en kandidat för vilken Corline har erhållit särläkemedelsdesignering (”Orphan Drug”) i Europa och USA och som är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Dessutom genomförs prekliniska studier inom lungtransplantation för Renaparin®. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har nyligen tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.


Back to overview