November 24th, 2016

Corline Biomedical AB: Erhåller över 23 miljoner SEK i anslag från EU-kommissionen

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas 1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Projekttiden är 24 månader och inleds så snart Grant Agreement är undertecknat, vilket beräknas ske inom 2 månader.

EU-anslaget som Corline erhållit ges ur Horizon 2020-programmet SME Instruments, fas 2, inom vilket EU-kommissionen väljer ut innovationsprojekt som potentiellt kan förändra konkurrensförhållandena på en marknad ("potentially disruptive"). Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag med färre än 250 anställda, som har stark tillväxtpotential och en ambition att blir världsledande inom sitt område. Maximalt belopp som kan erhållas är 2,5 miljoner EUR. Konkurrensen om anslagen är mycket hård och under de två år som programmet funnits har fler än 20 000 ansökningar skickats in. Enbart 6 % av fas 2-ansökningarna har bifallits. EU-kommissionens utvärdering av inkomna projektförslag görs enligt en poängskala där 15 är högsta möjliga utfall. Corlines Renaparin-projekt erhöll 14,55 på denna skala, vilket är mycket nära maximal poäng.

Corline erhåller anslaget för att genomföra den planerade kliniska fas 1-studien för Renaparin® som är under utveckling för att förbättra njurtransplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4 miljarder SEK på årsbasis för behandling av de cirka 35 000 njurar som transplanteras i EU och USA. Projektfinansieringen från EU omfattar såväl förberedelse som genomförande av den kliniska studien, samt GMP-produktion (Good Manufacturing Practice) av Renaparin® för studien. Anslaget täcker in både lönekostnader för personal inom Corline och externa kostnader. Finansieringsgraden är 100 %.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Detta är helt fantastiskt för Corline! Vi får ett av de största anslagen som givits ur SME Instruments till ett svenskt Life Science-bolag och det gör att vi till fullo finansierar hela vår kliniska studie för Renaparin®. Förutom de rent praktiska och ekonomiska konsekvenserna är det också ett stort erkännande av vårt projekt. EU-kommissionen gör inte enbart en teknisk bedömning utan fokuserar i det här programmet på vilket potential vår produkt har på marknaden och vilket behov Renaparin® fyller. Det känns mycket tillfredställande att EU-kommissionen ser samma potential i vårt projekt som styrelse och ledning gör. Min bedömning är att vi nu skapat en plattform från vilken vi kan accelerera Corlines tillväxt inom njurtransplantation och nya indikationsområden."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-11-24 kl. 08:45 CEST.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. 

Back to overview