January 12th, 2017

Corline Biomedical AB: Datum för publicering av bokslutskommuniké

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar härmed att bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016 kommer att publiceras den 23 februari. Tidigare kommunicerat datum var den 25 februari.

I kvartalsrapporten för perioden 2016-07-01 - 2016-09-30 meddelades att Corlines bokslutskommuniké skulle publiceras den 25 februari. Rätt datum är den 23 februari.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-01-12

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans. 

Back to overview