September 14th, 2017

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2017, beslutat att emittera totalt 1 820 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Den riktade nyemissionen tecknas av en begränsad krets institutionella och professionella investerare. Teckningskursen uppgår till 8,25 kronor per aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra en riktad nyemission om cirka 15 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen uppgår till 8,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka elva procent mot de 30 senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Nyemissionen tecknas av HealthInvest Partners/MicroCap Fund (910 000 aktier), Eccenovo AB (545 000 aktier) och Tobias Ekman (365 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera Bolagets breddning av verksamheten till nya indikationsområden och samtidigt stärka ägarbilden i Bolaget med investerare som profilerat sig med inriktning mot bolag inom läkemedelsindustri och medicinteknik.

Till följd av MAR-regelverket och ABL kunde personer i ledande ställning i Corline, inklusive styrelsen, inte deltaga i den riktade emissionen.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 12,5 procent i förhållande till totala antalet aktier efter emissionen. Nyemissionen medför att antalet aktier i Corline Biomedical AB ökar från 12 743 490 aktier till totalt 14 563 490 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 227 500 SEK, från 1 592 936 SEK till totalt 1 820 436 SEK.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Det är mycket glädjande för Corline att kunna välkomna välrenommerade enskilda investerare och en fond med ett historiskt bra track record för investeringar inom Life Science. Finansieringen kommer väl till pass eftersom Renaparin nyligen uppnått Orphan Drug-status för helorgantransplantation och patentgodkänts i USA. Utöver en stärkt finansiell ställning inför våra kommande kliniska studier, ger nyemissionen oss möjlighet att utvärdera effekten av Renaparin i nya applikationer som täcks av det utökade IP-skyddet; till exempel transplantation av andra organ än njurar, samt kärlreparation direkt i patient".

Advokatfirman Lindahl har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview