November 17th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016         

 • I augusti meddelade Läkemedelsverket att Corline erhållit tillstånd för genomförande av en klinisk fas I-läkemedelsprövning med Cytoparin(TM). Fas 1-studien omfattar upp till 10 patienter som skall transplanteras med insulinproducerande betaceller vilka behandlats med Cytoparin(TM) i syfte att bota diabetes typ 1. Studien kommer att utföras tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset i Huddinge, samt Rikshospitalet i Oslo.
   
 • Den 14 september meddelade Corline att bolaget tecknat kontrakt med externa leverantörer för att genomföra produktion av Renaparin® enligt GMP och en toxikologistudie enligt GLP.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • I slutet av oktober medverkade Corline på French-Swedish Life Science Day 2016 i Paris.  Corline medverkade med andra svenska Life Science-bolag och diskuterade förutsättningar för investeringar i innovativa Life Science-bolag.
   
 • Den 30 november - 1 december 2016 är bolaget inbjudet att medverka och presentera på Nordic-American Life Science Conference i New York. Detta är en investerar- och partneringkonferens där amerikanska partners kan möta innovativa nordiska Life Science-bolag.

  

Ekonomisk översikt över årets första nio månader

 • Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 741 KSEK (887).
 • Resultatet efter finansiella poster för årets första nio månader uppgick till -3 724 KSEK (-3 617).
 • Resultatet per aktie uppgick för året första nio månader till cirka -0,33 SEK (-0,44).
 • Soliditeten uppgick per 30 september 2016 till 92,5 % (90,0)

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 158 KSEK (232).
 • Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -1 314 KSEK (-1 066).
 • Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,10 SEK (-0,11).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2016 till 16,6 MSEK.

 Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport avseende perioden januari till september 2016, se http://www.corline.se/calendar-and-reports.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016.

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview