May 19th, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - mars 2016

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016         

 • Freedom to Operate-analys för applikationen att behandla blodkärl med Renaparin® gjordes i USA, Europa och PCT och visade att det inte finns några hinder för Corlines Freedom to Operate.
 • Corline presenterade förslag till ny styrelseledamot - Gunilla Ekström - som bland annat har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin.
 • Extra bolagsstämma hölls den 8 mars 2016 och stämman beslutade om genomförande av en företrädesemission. Prospekt med anledning av företrädesemissionen publicerades den 10 mars 2016.
 • Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 publicerades den 31 mars 2016.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

 • Teckningstiden i den ovan nämnda företrädesemissionen avslutades i början av april 2016. Genom företrädesemissionen tillfördes Corline cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Corlines ansökan om varumärkesregistrering av Renaparin® inom EU erhöll godkännande i april 2016.
 • Bolaget presenterade i april 2016 resultat från en studie som utförts tillsammans med forskargrupper vid Uppsala universitet och University of Melbourne, Australien. I studien transplanterades Renaparin®-behandlade njurar till möss. Studien visade att njurfunktionen efter transplantation är signifikant bättre för njurar som behandlats med Renaparin® jämfört med kontrollgruppen som inte erhållit behandlingen.
 • Årsstämma i Corline den 20 april 2016. Kommuniké från årsstämma finns att tillgå på bolagets hemsida.
 • Den regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala godkände ändringsansökan gällande Cytoparin(TM)-studien för patienter med svår diabetes typ 1.

Ekonomisk översikt över första kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 216 KSEK (112).
   
 • Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -1 835 KSEK (-1 112).
   
 • Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till cirka -0,19 SEK (-0,17).
   
 • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2016 till 1,4 MSEK.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
   
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
   
 • Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport avseende perioden januari till mars 2016, se bifogad pdf.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview