August 23rd, 2016

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - juni 2016

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2016         

 • Teckningstiden i Corlines företrädesemission avslutades i början av april 2016. Företrädesemissionen tecknades till cirka 125,4 procent. Cirka 23,5 MSEK, motsvarande 92,2 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2,0 MSEK, motsvarande 7,8 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillfördes Corline cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier togs i anspråk.
   
 • Corlines ansökan om varumärkesregistrering av Renaparin® inom EU erhöll godkännande i april 2016.
   
 • Bolaget presenterade i april 2016 resultat från en studie som utförts tillsammans med forskargrupper vid Uppsala universitet och University of Melbourne, Australien. I studien transplanterades Renaparin®-behandlade njurar till möss. Studien visade att njurfunktionen efter transplantation är signifikant bättre för njurar som behandlats med Renaparin® jämfört med kontrollgruppen som inte erhållit behandlingen.
   
 • Den 20 april 2016 hölls årsstämma i Corline. Kommuniké från årsstämma finns att tillgå på Bolagets hemsida.
   
 • Den 12 maj meddelade Corline att den regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala godkänt ändringsansökan gällande Cytoparin(TM)-studien för patienter med svår diabetes typ 1.
   
 • Corline meddelade den 31 maj att bolaget fått 1 MSEK i anslag av Vinnova för de avslutande prekliniska stegen avseende Renaparin®. Med anslaget kommer Corline komplettera befintlig data vilket krävs för att Läkemedelsverket ska godkänna en framtida ansökan om klinisk prövning.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • I augusti meddelade Läkemedelsverket att man ger tillstånd till genomförande av en klinisk läkemedelsprövning med Cytoparin(TM). Fas 1-studien omfattar upp till 10 patienter som skall transplanteras med insulinproducerande betaceller för att bota diabetes typ 1 och kommer att utföras tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset i Huddinge samt Rikshospitalet i Oslo. 

  Godkännandet har föregåtts av att Corline till Läkemedelsverket lämnat in den data som krävs enligt regelverket och där bolaget bland annat visat att varken huvudsubstansen i teknikplattformen (CHC) eller den primer som används för att bygga Cytoparin(TM) för cellterapiapplikationer uppvisar någon genotoxisk potential. CHC utgör också den verksamma substansen i produkten Renaparin®.

Ekonomisk översikt över andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 367 KSEK (656).
 • Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick till -575 KSEK (-1 437).
 • Resultatet per aktie uppgick för andra kvartalet till cirka -0,05 SEK (-0,34).
 • Likvida medel uppgick per den 30 juni 2016 till 21,0 MSEK.

Ekonomisk översikt över första halvåret 2016

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 583 KSEK (656).
 • Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick till -2 410 KSK (2 549).
 • Resultatet per aktie uppgick för första halvåret till -0,22 SEK (0,34).

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
 • Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2016, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2016-08-23 kl. 08:45 CET.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Back to overview