February 23rd, 2017

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar bokslutskommuniké för januari - december 2016

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké avseende perioden januari till december 2016.

Bolaget nådde ett antal viktiga milstolpar under 2016. Bland dessa märks framförallt Läkemedelsverkets respektive Etikprövningsnämndens godkännande av klinisk fas 1-studie för Cytoparin(TM) som utvecklas för att förbättra transplantationsterapi för patienter med diabetes typ 1, samt EU-kommissionens beslut i november att anslå cirka 23 MSEK till den kliniska studien för Renaparin®, Corlines läkemedelskandidat med potential att förbättra njurtransplantation. I prekliniska studier kunde bolaget under året visa att Renaparin® förbättrar njurfunktion efter transplantation, samt genomföra viktiga delaktiviteter i utvecklingsplanen med mål att lämna in ansökan om klinisk prövning av produkten under 2017.

Under första halvåret genomfördes en övertecknad företrädesemission om totalt 25,5 MSEK.

VD, Henrik Nittmar, kommenterar EU-anslaget:

"Givet den djupgående utvärdering EU-kommissionen har gjort av Renaparin®-projektet, såväl tekniskt som kommersiellt, känns det mycket tillfredsställande att de genom sitt Horizon-2020-program har beslutat finansiera studien till 100 procent, med mer än 23 MSEK."

Ekonomisk översikt över fjärde kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 206 KSEK (150).
  • Resultatet efter finansiella poster för årets fjärde kvartal uppgick till -1 524 KSEK (-2 228).
  • Resultatet per aktie uppgick för det fjärde kvartalet 2016 till cirka -0,12 SEK (-0,23).
  • Soliditeten uppgick per 31 december 2016 till 94 % (85).

Ekonomisk översikt över januari - december 2016

  • Nettoomsättningen uppgick under januari - december 2016 till 947 KSEK (1 037).
  • Resultatet efter finansiella poster under januari - december 2016 summerades till -5 220 KSEK (-5 845).
  • Resultatet per aktie uppgick under januari - december 2016 till cirka -0,45 SEK (-0,68).
  • Likvida medel uppgick per den 31 december 2016 till cirka 11,9 MSEK (4,9).

Ovantstående utgör enbart delar av bokslutskommunikén. För fullständig bokslutskommuniké, se http://www.corline.se/calendar-and-reports

Certified Adviser
Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview