February 03rd, 2017

Corline Biomedical AB: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin®-projektet

Corline Biomedical AB ("Corline" eller "bolaget") meddelade i november 2016 att EU-kommissionen beslutat anslå 2,362 MEUR (ca 23,1 MSEK) till bolagets kliniska studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin®. Finansiering av projektet är nu säkrad genom att avtalet med EU-kommissionen formellt upprättats och är underskrivet av parterna. En första delbetalning om ca 1,2 MEUR kommer att utbetalas till Corline inom kort.

Projektbudgeten för Renaparin®-projektet blir genom anslaget till 100 % finansierad. Det innebär att samtliga projektkostnader täcks av anslaget, såväl bolagets interna lönekostnader som externa kostnader för konsulter, GMP-produktion och andra externa kostnader, samt att ingen motfinansiering från Corline krävs. När den nu aktuella Horizon 2020-omgången summeras står det också klart att 58 av 1 376 ansökningar (motsvarande ca 4 %) beviljades bidrag från EU, samt att enbart 4 av dessa 58 erhöll 100 % finansieringsgrad. Corlines Renaparin®-projekt var alltså ett av dessa fyra.

Corline erhåller anslaget för att genomföra den planerade kliniska fas-1 studien för Renaparin® som är under utveckling för att förbättra njurtransplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4 miljarder SEK per år för behandling av de ca 35 000 njurar som transplanteras i EU och USA.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Nu är den administrativa delen av projektupprättandet klar och vi kan med full kraft gå vidare med det faktiska arbetet att ta Renaparin® till klinik och genomföra vår fas 1-studie. Vi är stolta över att vara del i en mycket exklusiv skara europeiska Life Science-bolag som har fått sina projekt fullt finansierade av EU och vi kommer att arbeta hårt och göra allt i vår makt för att Renaparin®-projektet ska lyckas och bidra till förbättrade njurtransplantationer för patienter runt om i världen."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-02-03 kl. 08:45 CEST.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview