February 19th, 2018

Corline Biomedical AB: Anställer Professor Gunnar Tufveson på nyinrättad tjänst som Chief Medical Officer

Som förberedelse för den kliniska studien RENAPAIR-01, där bolagets läkemedelskandidat Renaparin® skall utvärderas i en fas 1-studie som omfattar totalt 18 patienter, inrättar Corline tjänsten Chief Medical Officer och anställer Professor Gunnar Tufveson.

Tjänsten som Chief Medical Officer stärker Corlines medicinska och kliniska expertis med särskilt fokus på njurtransplantation. Därmed kan bolaget hantera de kliniska frågeställningar som uppstår under den kommande fas 1-studien, samt effektivt planera för framtida kliniska studier i fas 2 och 3.

Gunnar Tufveson är en mycket erfaren transplantationskirurg och var tidigare verksam som enhetschef vid transplantationskliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har bedrivit omfattande forskning inom transplantationsområdet, varit medförfattare i mer än 300 publikationer, samt har agerat prövningsledare i ett flertal kliniska studier.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
"Inrättandet av tjänsten som Chief Medical Officer är ett viktigt steg för Corline i förberedelserna inför vår kliniska studie med Renaparin®. Gunnar Tufveson är som klippt och skuren för detta uppdrag. Corline har jobbat med Gunnar under många år då vi har anlitat honom som extern expert i olika projekt. Det är en stor tillgång för bolaget att nu kunna få ta del av hans breda kompetens i den nyinrättade tjänsten".

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

Back to overview