March 25th, 2015

Beslut om emission i Corline Biomedical AB inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Vid en extra bolagsstämma i Corline Biomedical AB (”Corline”) igår, den 25 mars 2015, beslutades att genomföra en nyemission under perioden 14 april – 28 april 2015. Fulltecknad nyemission tillför Corline cirka 12 MSEK före emissionskostnader. Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

Om Corline Biomedical AB

Corline arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation, med betydande marknadspotential. Bolaget räknar med att under 2015 inleda kliniska försök inom diabetes typ 1 och har för avsikt att inleda kliniska försök inom njurtransplantation under 2016. Sedan tidigare ytbelägger Bolaget medicintekniska produkter med sin heparinsubstans och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

Corline genomför nu en nyemission inför planerad listning.

Emissionslikvidens användande och planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera Corlines planerade studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation. Listningsprocessen hos Nasdaq First North i Stockholm är initierad. Förutsatt marknadsplatsens godkännande beräknas första dag för handel i Corlines aktie bli den 3 juni 2015.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid:                                      14 – 28 april 2015.
Teckningspost:                                   Minsta teckningspost är 800 aktier.
Teckningskurs:                                   7,00 SEK per aktie.
Emissionsvolym:                                Erbjudandet omfattar högst 1 720 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission  tillförs Corline cirka 12 MSEK före emissionskostnader.
Lägsta emissionsvolym:                     Lägsta nivå för emissionens genomförande är 10,5 MSEK.
Antal aktier innan emission:               7 837 618 aktier.
Värdering:                                          Cirka 54,9 MSEK kronor (pre-money).

Teckningsförbindelser

Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

Finansiell rådgivare och Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Certified Adviser till bolaget i samband med emissionen och den planerade listningen på First North.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum, innehållande fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas för nedladdning via bolagets (www.corline.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Även folder och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga via ovan nämnda hemsidor. Dokumenten publiceras senast i samband med att teckningstiden inleds.

För frågor rörande emissionen, kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Back to overview